Gebruiksvoorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Internetbureau gett of gett: Internetbureau gett B.V. of enige andere (gelieerde) entiteit die de onderhavige algemene voorwaarden hanteert. Hierna nader aangeduid met ´wij´, ´ons´ of ´onze´.

Wederpartij: ieder (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende of erfgenamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.

Functioneel ontwerp: de specificaties van de Webprogrammatuur en/of Webapplicatie conform het bepaalde in de offerte, waarvoor door de wederpartij opdracht is gegeven.

Wijziging functioneel ontwerp: Wijzigingen op het reeds goedgekeurde functioneel ontwerp. Deze wijzigingen worden als addendum aan het oorspronkelijk functioneel ontwerp toegevoegd.

Hosting: een type van dienstverlening op het terrein van de informatietechnologie waarbij met behulp van Webprogrammatuur op daarvoor toegeruste computerapparatuur de gegevens van de wederpartij, de klanten en de producten van de wederpartij al dan niet in beheer van de wederpartij worden verwerkt, gepubliceerd en gedistribueerd.

Zoekwoordenonderzoek: een onderzoek met behulp van een door de wederpartij aangeleverde lijst met zoekwoorden op basis waarvan alternatieve combinaties van zoekwoorden worden samengesteld en overzichten gegenereerd van voor de wederpartij relevante trefwoorden.

Optimalisatie: werkzaamheden en het inrichten van aparte landingspagina´s met zoekwoordcombinaties ten behoeve van optimalisatie van de verbetering van de vindbaarheid van internetsite(s) van de wederpartij op internet en publiekelijk raadpleegbare zoekmachines.

Rapportage en instandhouding: werkzaamheden met betrekking tot het rapporteren en inzichtelijk maken van zoekresultaten en het behouden van de behaalde posities.

Web: een type van informatietechnologie, waaronder wordt verstaan specifieke programmatuur, systeemprogrammatuur en apparatuur of een combinatie ervan, dat gericht is op elektronische publicatie, distributie en verwerking van gegevens en aanverwante dienstverlening.

Gebrek: het niet voldoen aan de door ons schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, in geval van het ontwikkelen van maatwerk(Web)programmatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een gebrek is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

Redirect: een verwijzing van een bepaalde URL naar een andere URL (pagina) waar de betreffende content staat.

2. Algemeen

2.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten – hoe ook genaamd – en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende, vervolg- en andere aanverwante opdrachten aan en uitgevoerd door ons. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Algemene voorwaarden juli 2019 2/14

2.3 Afspraken met personeelsleden van ons binden ons niet, tenzij deze schriftelijk namens ons zijn bevestigd.

2.4 Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In een voorkomend geval zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Onder schriftelijk wordt ook verstaan communicatie tussen partijen per e-mail.

3. Zoekwoordenonderzoek, optimalisatie, rapportage en instandhouding

3.1 Wij streven ernaar om door toepassing van zoekwoordenonderzoek en/of optimalisatie en/of rapportage en/of instandhouding posities een optimaal resultaat voor de wederpartij te behalen.

3.2 Bij verstrekking van de opdracht kan door de wederpartij een gewenst resultaat worden opgegeven. Op ons rust echter uitsluitend een inspanningsverbintenis.

3.3 De wederpartij aanvaardt dat wij voor optimalisatie afhankelijk zijn van en geen invloed kunnen uitoefenen op de beschikbaarheid of enige andere hoedanigheid van publiekelijk aangeboden diensten, zoals internet en publiekelijk raadpleegbare zoekmachines.

3.4 Indien wij van mening zijn dat de manier van optimalisatie moet worden aangepast wegens wijzigingen in de bereikbaarheid van internet of de werkmethodes van publiekelijk raadpleegbare zoekmachines zullen wij dergelijke wijzigingen niet eerder doorvoeren dan na de wederpartij daarover geïnformeerd te hebben. Wij zijn echter gerechtigd om deze wijzigingen zonder overleg door te voeren indien naar onze mening de benodigde aanpassingen met spoed doorgevoerd moeten worden ten behoeve van de continuïteit van de optimalisatie.

3.5 Beroep op een gewenst doch niet bereikt resultaat strekt nimmer tot opschorting van enige verplichting van de wederpartij aan ons. De wederpartij blijft verplicht tot het tijdig betalen van alle openstaande bedragen, zonder korting of verrekening. Daar tegenover blijft op ons een inspanningsverplichting rusten om het gewenste resultaat te bereiken.

3.6 Gebruik van zoekwoordenonderzoek en/of optimalisatie geschiedt volledig voor eigen risico van de wederpartij. De resultaten van zoekwoordenonderzoek worden door ons slechts gecontroleerd op statistische relevantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten en/of enig (juridisch) aspect van het zoekwoordenonderzoek. De wederpartij past de resultaten van het zoekwoordenonderzoek toe op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enig ander gevolg, zoals – maar niet beperkt tot – het niet langer vindbaar en/of bereikbaar zijn van websites van de wederpartij op enig internetzoekmachine, voortvloeiend uit het zoekwoordenonderzoek, optimalisatie en het al dan niet van toepassing zijnde redirect.

3.7 Wij voeren optimalisatie uit onder verantwoordelijkheid van de wederpartij. Wij zijn gerechtigd de optimalisatie te staken en gestaakt te houden in het geval de door ons op verzoek en/of ten behoeve van de wederpartij uit te voeren optimalisatie resulteert in:

– inbreuk op aan derden toebehorende rechten van intellectuele eigendom;

– de verspreiding van strafbaar materiaal of informatie strekkend tot de discriminatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins aanzet tot haat en/of geweld.

Het staken van de levering van optimalisatie door ons op grond van het in dit artikel bepaalde geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van reeds aan ons betaalde bedragen en/of door de wederpartij geleden schade. Wij behouden het recht op betaling van alle door de wederpartij verschuldigde bedragen.

4. Aanbieding

4.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, dan wel offertes zijn vrijblijvend, moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst en worden

Algemene voorwaarden juli 2019 3/14

schriftelijk verstrekt en zijn gebaseerd op een schriftelijke werkomschrijving met opgave van kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 De kosten worden bepaald door de in de werkomschrijving genoemde omvang van de werkzaamheden. Wij gaan uit van en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens waarop wij onze aanbieding baseren. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, dan kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de door ons gedane aanbieding.

4.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4.4 Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen voor zover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding hierop hebben gewezen.

5. Overeenkomst

5.1 Wijzigingen in de aard en/of de omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

5.2 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5.3 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

5.4 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen en/of het totaalbedrag zoals vermeld op de overeenkomst te factureren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging ten gevolge van het niet tijdig ontvangen van alle informatie en bescheiden van de wederpartij.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien is overeengekomen dat de wederpartij programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

5.7 De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de programmatuur, apparatuur en van de door ons te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedure en een adequaat systeembeheer.

5.8 Indien door ons ingeschakelde medewerkers of derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten.

5.9 De wederpartij dient alle voor ons dan wel onze medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te richten tot de voor dat doel door ons aangewezen projectleider of contactpersoon. Het is de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van ons niet toegestaan medewerkers van ons rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van de wederpartij of diens personeel of bezittingen.

5.10 Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een

Algemene voorwaarden juli 2019 4/14

resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de overeenkomst.

5.11 Wij zijn niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig onze gebruikelijke tarieven en zullen wij hiervan melding maken aan de wederpartij.

5.12 De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derde(n) over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

6. Prijzen, begrotingsoverschrijding en meerwerk

6.1 Alle door ons gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en zijn, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door ons anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief alle overige heffingen en belastingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzenden, administratie en verzekering. Vorenstaande belastingen en heffingen, hoe ook genaamd, komen voor rekening van de wederpartij.

6.2 Een begrotingsoverschrijding is een overschrijding van de begrote uren voor een bepaalde taak, fase of (gedeelte van een) opdracht. Indien een begrotingsoverschrijding zou kunnen optreden, zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de overschrijding van de begrote uren. De wederpartij wordt geacht met de overschrijding en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij tijdig na melding ons heeft bericht van de extra uren af te zien. Een begrotingsoverschrijding kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst, dan wel opschorting van betalingen. De wederpartij aanvaardt dat een begrotingsoverschrijding tot gevolg kan hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.

6.3 Indien extra werkzaamheden bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen, is sprake van meerwerk. Deze extra werkzaamheden kunnen voortkomen uit additionele wensen of eisen van de wederpartij of doordat een andere aanpak gewenst dan wel vereist is dan in eerste instantie overeengekomen. Indien er sprake is van meerwerk, zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de aanvang van dit meerwerk. De wederpartij wordt geacht met het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij tijdig na melding ons heeft bericht van het meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst, dan wel een opschorting van betalingen. De wederpartij aanvaardt dat meerwerk tot gevolg kan hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.

6.4 Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.

6.5 De extra uren en/of werkzaamheden die wij moeten uitvoeren ingevolge het bepaalde in artikelen 6.2 en 6.3 zullen op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Betaling

7.1 De wijze van facturering van de door ons verrichte werkzaamheden is afhankelijk van de aard, de omvang en/of de duur van de opdracht en zal in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging worden vastgelegd.

7.2 De in de overeenkomst opgenomen begroting is slechts ter indicatie. Wij zijn redelijkerwijs gerechtigd om af te wijken van deze begroting. De facturen zullen per afgesproken periode op basis van nacalculatie bepaald worden.

7.3 Indien wij niet tijdig de betaling hebben ontvangen, zijn wij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.

Algemene voorwaarden juli 2019 5/14

7.4 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

7.5 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.6 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting ter zake het verschuldigde niet op.

7.7 Wij zijn gerechtigd de resultaten van de overeengekomen werkzaamheden die zich nog onder ons bevinden onder ons te houden wanneer de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat de wederpartij wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op deze resultaten van de werkzaamheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in het geval de wederpartij niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting.

8. Rente en kosten

8.1 Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij – zonder nadere ingebrekestelling – van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

8.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

9. Levering

9.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop Webprogrammatuur, Webapplicaties, Webhosting, Zoekwoordenonderzoek, optimalisatie, rapportage en instandhouding en/of bijbehorende dienstverleningen door ons bij de wederpartij is (af)geleverd. De leveringstermijnen en wijze waarop de resultaten van de werkzaamheden worden geleverd en/of opgeleverd, worden door partijen in de overeenkomst bepaald. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van de omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die de wederpartij verstrekt en de medewerking van de wederpartij en relevante derden.

9.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

9.3 Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.

9.4 Opgave van een eventuele levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit zijn nimmer fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te stellen om onze verplichtingen alsnog na te komen. De door ons opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in ons bezit zijn.

9.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Duur, opschorting en beëindiging

10.1 Overeenkomsten voor abonnementen, zoals ter zake hosting, domeinregistratie abonnementen, softwarelicenties, zoekwoordenonderzoek, optimalisatie, rapportage en instandhouding, worden,

Algemene voorwaarden juli 2019 6/14

zonder mogelijkheid tot tussentijdse opzegging, aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturering dan wel automatische incasso vindt vooraf plaats. Zulke overeenkomsten voor abonnementen worden stilzwijgend verlengd met een periode van telkens 1 jaar, tenzij een der partijen deze tijdig schriftelijk (waaronder per e-mail) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

10.2 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt en een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet verwacht mag worden.

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, onder curatele wordt gesteld, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.

– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

10.3 Ingevolge artikel 10.2 zijn wij gerechtigd enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11. Garantie

11.1 Indien en voor zover door een derde (de fabrikant) aan ons garantie wordt verstrekt, zullen wij onze aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij overdragen zodra het aan ons verschuldigde door ons zal zijn ontvangen.

11.2 Wij zullen ons er voor inspannen gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het een gebrek betreft die betrekking heeft tot (de resultaten van) onze werkzaamheden en het desbetreffende gebrek door de wederpartij gedetailleerd omschreven schriftelijk gemeld is binnen veertien (14) dagen na levering van de betreffende prestatie. De wederpartij dient het gebrek aan te tonen en het dient reproduceerbaar te zijn. De wederpartij zal ons bij het herstellen van het gebrek alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.

11.3 De werkzaamheden die wij uitvoeren ingevolge het bepaalde in artikel 11.2 zullen op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Het bepaalde in artikel 11.2 ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

11.5 Wij kunnen niet de ondersteuning van ieder hardware-platform, operating system of webbrowser(versie) bieden dan wel garanderen, tenzij specifiek in de aanbieding genoemd.

12. Risico

12.1 Het risico van de in uitvoering van de overeenkomst geleverde zaak, waaronder verlies of beschadiging, gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij of een door deze gebruikte hulppersoon, tenzij anders wordt overeengekomen.

12.2 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien wij de geleverde zaak bij ons of op een andere door de wederpartij aangewezen plaats installeren en/of monteren, tenzij anders wordt overeengekomen.

Algemene voorwaarden juli 2019 7/14

12.3 Eventuele opslag en transport van materialen en gegevensdragers van de wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij kan zich tegen de hier bedoelde risico´s verzekeren.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien een partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor herstel van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de betreffende partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.2 Onze aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomend geval door onze verzekering wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar kent, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de geconstateerde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de wederpartij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

13.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;

i) de kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat wij op een voor de wederpartij bindende datum niet hebben gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;

ii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, slecht functioneren van materialen of programmatuur van derden of bedrijfsstagnatie, ongeacht of wij op de hoogte zijn (van de mogelijkheid) dat er schade kan of zal optreden. Wij zijn nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

13.5 Met inachtneming van het bepaalde over intellectuele eigendomsrechten vrijwaart de wederpartij ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de overeenkomst.

13.6 De in artikel 13.1 t/m 13.5 beschreven uitsluitingen en beperkingen van onze aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding.

13.7 Indien van de zijde van de wederpartij of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen wij voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn en zullen de hieruit voor ons voortvloeiende kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

13.8 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen, behoudens en voor zover wij een overeenkomst namens de wederpartij bij een (rechts)persoon zijn aangegaan. Derhalve kunnen de eventueel aangesproken personen belast met het uitvoeren van onze opdracht daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

13.9 Onze aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de wederpartij ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en wij ook na die termijn toerekenbaar te kort blijven schieten in de

Algemene voorwaarden juli 2019 8/14

nakoming van onze verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop alle bedragen die de wederpartij aan ons op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan ons zijn voldaan.

14.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor ons gunstigere bepalingen bevat.

14.3 Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuwgevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuwgevormde zaak.

14.4 Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14.5 Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en resultaten van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen betaald heeft.

15. Rechten van intellectuele eigendom

15.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, berusten alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op al die in het kader van de overeenkomst verleende werkzaamheden alsmede op alle materialen of informatie die wij ter beschikking hebben gesteld, uitsluitend bij ons en/of onze licentiegevers.

15.2 Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.3 Niets in deze voorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Overdracht van een recht van intellectuele eigendom kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.

15.4 Indien partijen zijn overeengekomen, dat de directie tijdens de uitvoering niet door ons zal worden uitgevoerd, dient de wederpartij ons in de gelegenheid te stellen erop toe te zien, dat de verwezenlijking van haar ontwerp geschiedt in overeenstemming met onze bedoelingen. Deze werkzaamheden worden afzonderlijk gehonoreerd.

15.5 Wij hebben het recht de (resultaten van de) werkzaamheden en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

15.6 Wij zullen de wederpartij vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ons zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in elders geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat de wederpartij ons onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ons. De wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ons verlenen om zich, zo nodig in naam van de wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of

Algemene voorwaarden juli 2019 9/14

door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door ons zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van ons een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zullen wij het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken, zulks ter keuze van ons.

15.7 De wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ons van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. De wederpartij verklaart alle benodigde toestemmingen en/of vergunningen voor het in de vorige volzin bedoelde gebruik te bezitten en zal ons vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

15.8 Behalve informatie met merknaam, copyright of andere gepatenteerde informatie betreffende foto’s, beelden of logos die de wederpartij direct identificeren, geeft de wederpartij aan ons het recht om onbepaald, onherroepelijk, royalty-vrij en onbeperkt de informatie te gebruiken, over te brengen, te wijzigen en te onderhouden, die wij ontwikkelen voor de website van de wederpartij. Tenzij anders gespecificeerd, en met uitzondering van specifiek gepatenteerd materiaal dat de wederpartij aanbrengt, blijven alle informatie en alle materiaal nu of in de toekomst bekend te geven, inclusief producten, video, animaties, aankondigingen die werden ontwikkeld en voorbereid voor de wederpartij door ons en die deel uitmaken van het ‘Client contract’, inclusief en zonder beperking: beelden, tekst, en SGML/HTML coding, alsmede iedere coding die wij geschikt achten, hiermee verbonden, of elke script codering die op verzoek van de wederpartij werd ontwikkeld en specifiek door ons voor de Website van de wederpartij werden geproduceerd, eigendom van ons.

15.9 De wederpartij mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in het geleverde programma. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

15.10 Reverse engineering, decompilatie of enige andere wijze van aanpassing van de resultaten van de werkzaamheden naar een voor mensen leesbare vorm door de wederpartij is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht of de overeenkomst toegelaten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-) beperkingen te verwijderen of te omzeilen.

16. Verbod op overname personeel

16.1 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

16.2 Per geconstateerde overtreding is de overtredende partij aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00. Zulks laat onverlet het recht tot het vorderen van schadevergoeding uit hoofde van wet en/of overeenkomst.

17. Geheimhouding en privacy

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De omvang van de werkzaamheden en de daarvoor betaalde prijzen zijn in ieder geval vertrouwelijke informatie.

Algemene voorwaarden juli 2019 10/14

17.2 Wederpartij zal op eerste verzoek zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een verwerkersovereenkomst volgens ons model, ingevolgde de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.

17.3 Partijen zullen binnen één maand na aflevering op verzoek van de andere partij alle van hen verkregen vertrouwelijke informatie vernietigen of retourneren, behoudens hetgeen bepaald is hierover in de verwerkersovereenkomst.

17.4 In afwijking van lid 1 staat het ons wel vrij om de naam van de wederpartij op gepaste wijze te noemen in verband met het onderwerp van de overeenkomst. Wij kunnen na voorafgaande toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, bepaalde nadere informatie omtrent de overeenkomst verstrekken aan derden voor referentiedoeleinden.

17.5 Wij zijn niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, óf waarover partijen reeds de beschikking hadden óf die door partijen zelfstandig buiten het kader van de overeenkomst(en) zijn ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van derden zijn verkregen. Wij zijn evenmin gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende ideeën, principes, praktische kennis of methoden, die aan ons ter beschikking gesteld worden of tijdens de duur van de overeenkomst door ons personeel, dan wel samen door personeel van beide partijen ontwikkeld worden.

17.6 Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18. Overmacht

18.1 Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor deze partij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daarbij inbegrepen. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

18.2 Indien een partij wordt getroffen door een situatie van overmacht zal de betreffende partij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

18.3 Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen zal duren, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

19.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Hoofdstuk 2: Webhosting

Indien wij in opdracht van de wederpartij de gegevens van de wederpartij, de klanten en de producten van de wederpartij al dan niet in beheer van de wederpartij verwerken, publiceren en distribueren met

Algemene voorwaarden juli 2019 11/14

behulp van Webprogrammatuur op daarvoor toegeruste computerapparatuur, dan gelden in aanvulling de volgende bepalingen.

20. Beschikbaarheid

20.1 Wij zullen ons inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Webhosting te realiseren, en om toegang mogelijk te maken tot de door de wederpartij opgeslagen gegevens.

20.2 De wederpartij erkent dat de Webhosting mede wordt bepaald door haar technische omgeving (waartoe behoort, doch welke zich niet beperkt tot, configuratie en capaciteit van de hardware, kwaliteitscontrole en veranderingsbeheer ten aanzien van toekomstige door de wederpartij door te voeren wijzigingen, de juistheid van testgegevens en systeemdocumentatie met betrekking tot bestaande systemen).

20.3 Wij zijn gerechtigd de Webhosting (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen of verbeteringen aan het systeem. Wij zullen een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de wederpartij tijdig van tevoren op de hoogte stellen. Wij zullen wegens zodanige buitengebruikstelling van de Webhosting nimmer tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden zijn

20.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Webhosting ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, storingen in de telecommunicatie of het internet, defecten aan de hard- of software van de wederpartij en alle andere oorzaken waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen.

20.5 Indien de samenwerking tussen partijen niet verlengd wordt na verloop van de looptijd van de overeenkomst, zullen wij onze medewerking verlenen aan de overdracht naar een derde partij. Hiervoor gelden onze gebruikelijke tarieven.

20.6 Wij zijn gerechtigd, zonder nadere aankondiging, kosten in rekening te brengen, in het geval van overschrijding van het toegestane dataverkeer en de toegestane schijfruimte.

20.7 Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen desgewenst worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

21. Gebruiksvoorwaarden

21.1 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door ons gehost worden, indien en voor zover deze informatie in strijd is met:

i) toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties;

ii) de Overeenkomst; of

iii) door ons gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

21.2 Wij zijn gerechtigd om, in geval de wederpartij zich niet houdt aan het bepaalde in het artikel 21.1 en/of indien wij van derden een melding ontvangen dat dit het geval zou zijn, de Webhosting zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. In die gevallen waarin zulks gezien de ernst van de overtreding gerechtvaardigd is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij de wederpartij ontstaat door een dergelijke opschorting, staking, blokkering, verwijderen en/of opzegging geen recht op schadevergoeding van ons.

21.3 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanspraken wegens de informatie en/of data welke hij door of via zijn websites openbaar maakt en aanspraken van onze toeleverancier(s), voortvloeiend uit het niet-nakomen door de wederpartij van een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, meer in het bijzonder uit dit artikel.

Hoofdstuk 3: Development Webapplicatie en/of Webprogrammatuur

Algemene voorwaarden juli 2019 12/14

Indien wij in opdracht van de wederpartij een Webapplicatie en/of Webprogrammatuur ontwikkelen, dan gelden in aanvulling de volgende bepalingen.

22. Gebruiksvoorwaarden

22.1 Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst, verlenen wij de wederpartij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst. Onverminderd het overigens in de overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de wederpartij uitsluitend het recht de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur te laden dan wel uit te voeren.

22.2 De wederpartij mag de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur uitsluitend gebruiken in en voor zijn eigen bedrijf of organisatie. De wederpartij zal de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (“time-sharing”), of anderszins gebruiken ten behoeve van derden.

22.3 De wederpartij gaat akkoord met het opvolgen van onze instructies en aanwijzingen met betrekking tot de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur.

22.4 De wederpartij zal de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur niet ter beschikking van derden stellen, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

22.5 De wederpartij heeft geen recht op de broncode van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur en de bij de ontwikkeling van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur voortgebrachte technische documentatie, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

22.6 Op verzoek en kosten van de wederpartij zullen wij de broncode van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur in escrow deponeren bij een door ons voor te dragen escrow dienstverlener ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening van de wederpartij.

22.7 Indien het gebruiksrecht van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur eindigt, zal de wederpartij het gebruik onverwijld stoppen en alle in bezit zijnde exemplaren van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur aan ons retourneren.

22.8 Wij kunnen de Webapplicatie beschermen door beveiligingsmaatregelen te treffen, waaronder mede begrepen firewalls of beveiligingssleutels. Het is de wederpartij niet toegestaan deze beveiligingsmaatregelen te verwijderen of te omzeilen. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat de wederpartij niet in staat is een reservekopie van de Webapplicatie te maken, zullen wij op verzoek van de wederpartij een reservekopie ter beschikking stellen.

22.9 De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur. De wederpartij is niet toegestaan de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden of de overeenkomst zijn. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op een overtreding van het voorgaande.

22.10 Indien partijen zijn overeengekomen dat de Webapplicatie op slechts één verwerkingseenheid gebruikt dient te worden, kan bij een storing van deze verwerkingseenheid de Webapplicatie op een andere verwerkingseenheid gebruikt worden.

22.11 Indien de intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur toekomen aan onze licentiegevers, zal de wederpartij mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, waaronder bepalingen met betrekking tot prijswijzigingen.

22.12 Indien en voor zover wij software van derden aan de wederpartij ter beschikking stellen, zullen de voorwaarden die van toepassing zijn op deze software gelden met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden, mits wij de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zullen wij op verzoek aan de wederpartij toezenden. Indien deze bedoelde derden voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing verklaard worden, dan geldt het bepaalde in onze voorwaarden.

22.13 In het geval dat de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur module(s) bevat van derden, machtigt de wederpartij ons om de licentie voor deze module(s) namens de wederpartij aan te gaan.

Algemene voorwaarden juli 2019 13/14

Indien overeengekomen door partijen, zullen wij de betaling van deze licentie voor de wederpartij verzorgen.

23. Ontwerpfase

23.1 Alvorens partijen besluiten tot de ontwikkeling van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur over te gaan, kunnen partijen een ontwerpfase overeenkomen, waarin zij elkaar toegang verschaffen tot informatie die relevant is in het kader van de overeenkomst.

23.2 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de wederpartij in het kader van de ontwerpfase ontvangen gegevens, waarvan zij redelijkerwijze behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Behoudens met voorafgaande toestemming van de verstrekkende partij, zal de ontvangende partij de informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en/of aan personeel en/of derden bekend maken.

23.3 Partijen zullen hun personeel en eventueel ingeschakelde derden de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel opleggen en naleving daarvan garanderen.

23.4 Partijen zullen op eerste verzoek van de andere partij een nadere geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

24. Ontwikkelingstraject

24.1 Partijen zullen in navolging van hetgeen bepaald in artikel 23.1 een schriftelijk raamwerk opstellen waarin desgewenst het aantal sprints wordt vastgelegd, hoe deze worden geleid, welke inspanningen van welke medewerkers worden verwacht en wat de verwachte tijdslijn van oplevering van de verschillende sprints is. Tevens zullen hierin de minimumfunctionaliteiten van de te ontwikkelen Webapplicatie en/of Webprogrammatuur als richtpunt worden geschetst.

24.2 Partijen zullen in goed overleg de prioriteitsstelling van de specificaties vastleggen, waarbij geldt dat de prioriteitsstelling tijdens de uitvoering van de overeenkomst steeds in goed overleg tussen Partijen kan worden aangepast (hierna: Prioriteitsstelling).

24.3 Indien partijen kiezen voor het periodiek afboeken van vaste uren, dan zullen wij periodiek voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met de wederpartij om de Prioriteitsstelling te bespreken en af te stemmen wat de wensen en verwachtingen zijn. Wij zullen het voorgaande desalniettemin beoordelen en voor zover nodig hiervoor een aangepast voorstel doen.

24.4 Partijen leggen vast wie onderdeel uitmaakt van de groep die door de wederpartij is aangewezen en/of goedgekeurd en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de te ontwikkelen Webapplicatie en/of Webprogrammatuur voor de volledige duur van het ontwikkelingstraject.

24.5 Elke op te leveren sprint zal tussentijds getest worden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De testperiode zal maximaal veertien (14) dagen na oplevering van de betreffende sprint in beslag nemen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

24.6 Partijen leggen desgewenst vooraf vast wie bevoegd is afzonderlijke sprints te accepteren conform artikel 25.

24.7 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen, zullen wij de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur voor rekening en risico van de wederpartij installeren en dataconversie en/of datamigratie uitvoeren.

25. Acceptatie

25.1 Wij zullen de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur afleveren op de manier die in de overeenkomst is bepaald.

25.2 Een sprint geldt als geaccepteerd:

i) op de eerste dag na de testperiode; of

ii) indien wij voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 25.6 ontvangen, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld.

25.3 De wederpartij zal de overeengekomen acceptatietest met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren en de wederpartij zal de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan ons rapporteren.

Algemene voorwaarden juli 2019 14/14

25.4 Indien de wederpartij de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur voor acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productieve of operatonele doeleinden, dan geldt de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur als volledig geaccepteerd vanaf het begin van dat gebruik.

25.5 De wederpartij mag acceptatie niet onthouden wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur redelijkerwijs niet in de weg zouden staan of op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

25.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij ons uiterlijk op de laatste dag van de testperiode hierover schriftelijk gedetailleerd informeren. De testperiode zal in dit geval onderbroken worden totdat de belemmering is opgeheven. De testresultaten dienen schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan ons gerapporteerd te worden. Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij wij gerechtigd zijn tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende restricties aan te brengen.

25.7 Wij zijn niet verplicht om fouten te herstellen die ontstaan als gevolg van:

i) een aanpassing van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur, die wij niet hebben aangebracht;

ii) het gebruik van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de overeenkomst;

iii) onjuist gebruik van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur, al dan niet door de wederpartij;

iv) fouten in software, hardware, communicatieapparatuur, randapparatuur of andere apparatuur van derden, of het nalaten van de wederpartij om die apparatuur en/of software regelmatig te laten onderhouden; of

v) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de wederpartij gebruikte gegevens.

25.8 De niet-acceptatie van een bepaalde sprint, laat een acceptatie van een eerdere sprint, onverlet.

25.9 De Webapplicatie en/of Webprogrammatuur geldt als geaccepteerd:

i) op de eerste dag na de testperiode van de laatste openstaande sprint beschreven in de Prioriteitsstelling; of

ii) indien wij voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 25.6 ontvangen, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld.

25.10 De wederpartij kan, voor zover dit is overeengekomen, gebruik maken van onze support na de acceptatie van de Webapplicatie en/of Webprogrammatuur.